Obecná chemie

Hmota

Všechny objekty a jejich vlastnosti, všechny jevy a děje jsou projevem hmotné podstaty světa.
  • Látky (zabývá se jimi Chemie) – tvoří všechna tělesa = předměty kolem nás, Země i jiná vesmírná tělesa
  • Pole (zabývá se jimi zejména Fyzika) – projevují se silovým působením mezi tělesy, která jsou v tomto poli (př. gravitační, elektromagnetické…)


Chemické látky

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky10.html

obr. chemické látky  obr. skupenství a jejich přeměny

Atom, molekula

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom2.html
video: Co je atom? (9:01)

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly1.html

Periodická soustava prvků

motivační video: Periodic Table Song (2:53)
opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom15.html
video: Periodické společenství prvků (10:18)
tabulka (online): http://www.prvky.com/periodicka-tabulka.html

Vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle. = Prvky, které jsou v periodické soustavě prvků pod sebou mají podobné vlastnosti.

Chemická vazba

– specifický typ interakce mezi částicemi, při jejímž vzniku dochází ke snížení energie systému - více viz chemická vazba

Chemické reakce

– děj, při kterém vznikají nové chemické látky (schematický zápis = chemická rovnice) ... reaktanty —> produkty

Názvosloví anorganických sloučenin

postup výkladu / opakování: prvky – halogenidyoxidy + sulfidy – hydroxidy – kyseliny (bezkyslíkaté + kyslíkaté) – soli kyselin (bezkyslíkaté + kyslíkaté) – hydrogensoli  ## na jedné stránce VŠECHNO
výklad i procvičování: https://www.nazvoslovi.cz
procvičovací web: http://anorganika.gfxs.cz

  • dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek;
  • popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby;
  • zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a sloučenin;
  • popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v periodické soustavě prvků;
  • popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi;
  • vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení;
  • vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí;
  • provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít i v odborné praxi.